ROK SZKOLNY 2020/21

 

Koordynator szkolny doradztwa edukacyjno - zawodowego Edyta Boguszewska 

 

 dla osmych

 

 

Doradztwo zawodowe – przydatne adresy 

 

 1. CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.cke.gov.pl

Egzamin ósmoklasisty

zakładki – o egzaminie

podstawa programowa przedmiotów J. polski, matematyka. j obcy nowożytny

informatory

arkusze

harmonogram, dostosowania

 1. MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – plakaty, prezentacja – harmonogram, zasady, punktacja,....

 1. Kuratorium Oświaty w Warszawie

www.kuratorium.waw.pl

Punkt konsultacyjny

 1. Biuro Edukacji m.st. Warszawy

www.edukacja.warszawa.pl

wykaz szkół ponadpodstawowych

Inne – ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji, OHP – Ochotnicze Hufce Pracy, poradnie psychologiczno – pedagogiczne – poradnictwoi informacja zawodowa dla młodzieży

E – zamek, mapa karier, bliżej rynku pracy, perspektywy, wasza edukacja

 

 


 

 

Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021

Treści programowe/ tematyka działań:

 

 

Oddział przedszkolny

1.Poznanie siebie

Określanie lubianych i nielubianych czynności; podawanie przykładów różnych zainteresowań, określanie własnych umiejętności.

2.Świat zawodów i rynek pracy

Odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie; podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia dziecka i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie; identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby; wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko

uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę; podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej.

3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Nazywanie etapów edukacji; nazywanie czynności, których dziecko lubi się uczyć.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

Opowiadanie, kim dziecko chciałoby zostać; planowanie własnych działań lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; podejmowanie prób decydowania w ważnych dla dziecka sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

Klasy I-III

1.Poznanie siebie

Opisywanie własnych zainteresowań i określanie, w jaki sposób można je rozwijać; prezentowanie swoich zainteresowań wobec innych osób; podawanie przykładów różnorodnych zainteresowań ludzi; podawanie przykładów swoich mocnych stron w różnych obszarach; podejmowanie działania w sytuacjach zadaniowych i opisywanie, co z nich wyniknęło dla ucznia i dla innych.

2.Świat zawodów i rynek pracy

Odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie; podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu ucznia oraz opisywanie podstawowej specyfiki pracy w wybranych zawodach; opisywanie, czym jest praca, i omawianie jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach; omawianie znaczenia zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje uczeń; opisywanie roli zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; posługiwanie się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uzasadnianie potrzeby uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; wskazywanie treści, których dziecko lubi się uczyć; wymienianie różnych źródeł wiedzy i podejmowanie prób korzystania z nich.

4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

Opowiadanie, kim uczeń chciałby zostać i co chciałby robić; planowanie własnego działania lub działania grupy, wskazywanie na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; próby samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach związanych bezpośrednio z osobą ucznia.

Klasy IV-V

1.Poznawanie własnych zasobów

Określanie własnych zainteresowań, uzdolnień oraz kompetencji; wskazywanie swoich mocnych stron oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia; podejmowanie działania w sytuacjach zadaniowych i ocena swojego działania, formułowanie wniosków na przyszłość; prezentowanie swoich zainteresowań i uzdolnień wobec innych osób.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Wymienianie różnych grup zawodów i podawanie przykładów zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisywanie różnych ścieżek ich uzyskiwania oraz podstawowej specyfiki pracy w zawodach; opisywanie, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; wymienianie czynników wpływających na wybory zawodowe; posługiwanie się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; wyjaśnianie roli pieniądza we współczesnym świecie i jego związku z pracą.

 1. 3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Wskazywanie różnych sposobów zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych uczniowi przykładów, oraz omawianie swojego, indywidualnego sposobu nauki; wskazywanie przedmiotów szkolnych, których uczeń lubi się uczyć; samodzielne docieranie do informacji i korzystanie z różnych źródeł wiedzy.

 1. 4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

Opowiadanie o swoich planach edukacyjno - zawodowych; planowanie swojego działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; próby samodzielnego podejmowania realizacji celu; próby samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z osobą ucznia.

Klasy VII-VIII

1.Poznawanie własnych zasobów

Określanie wpływu stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; rozpoznawanie własnych zasobów (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe); dokonywanie syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; rozpoznawanie własnych

ograniczeń jako wyzwanie w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych; rozpoznawanie własnych możliwości i ograniczeń w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnianie ich w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; określanie aspiracji i potrzeb w zakresie własnego rozwoju i możliwych sposobów ich realizacji; określanie własnej hierarchii wartości i potrzeb.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Wyszukiwanie i analizowanie informacji na temat zawodów oraz charakteryzowanie wybranych zawodów, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania; porównywanie własnych zasobów i preferencji z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców; wyjaśnianie zjawisk i trendów zachodzących na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; uzasadnianie znaczenia pracy w życiu człowieka; analizowanie znaczenia i możliwości doświadczania pracy; wskazywanie wartości związanych z pracą i etyką zawodową; dokonywanie autoprezentacji.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Analizowanie oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; analizowanie kryteriów rekrutacyjnych do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów; charakteryzowanie struktury systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej: określenie znaczenia uczenia się przez całe życie.

4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

Dokonywanie wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym; określanie celów i planów edukacyjno-zawodowych, uwzględniając własne zasoby; identyfikowanie osób i instytucji wspomagających planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnianie, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej ,uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

Inne działania:

 1. Prowadzenie tablicy informacyjnej oraz zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce „Doradztwo zawodowe”
 2. Wykonanie przez uczniów klas VII i VII indywidualnych portfolio.
 3. Gromadzenie materiałów z doradztwa edukacyjno-zawodowego w bibliotece szkolnej, do wykorzystania przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
 4. Udział w Ogólnopolskich Dniach Kariery, targach edukacyjnych.
 5. Organizacja spotkania dla rodziców „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód”
 6. Angażowanie uczniów w działalność wolontariatu oraz w promowanie swoich uzdolnień i zainteresowań.
 7. Aktualizacja oferty kształcenia na gazetce ściennej i stronie internetowej.
 8. Przygotowanie cyklu zajęć do prowadzenia w formie on-line.
Odziały/ klasy Metody i formy realizacji Terminy realizacji Osoby odpowiedzialne Współpraca z innymi podmiotami
Oddział przedszkolny Działania wynikające z treści programowych - jednostki lekcyjne oddziału przedszkolnego poświęcone danym zagadnieniom, zajęcia świetlicowe, z pedagogiem, psychologiem, logopedą, nauczycielem bibliotekarzem, pielęgniarką szkolną; zabawa kierowana i dowolna, karty pracy, wycieczki do zakładów pracy spotkania z przedstawicielami zawodów, zajęcia literackie, plastyczne, taneczne, wokalne, sportowe w ciągu roku szkolnego - jednostki lekcyjne, wg planu zajęć oddziału przedszkolnego nauczyciel oddziału przedszkolnego, pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele świetlicy szkolnej, pielęgniarka szkolna zakłady pracy, przedstawiciele zawodów, rodzice dzieci
Klasy I-III Działania wynikające z treści programowych realizowane podczas zajęć edukacyjnych poświęconych danym zagadnieniom, działania realizowane podczas zajęć świetlicowych, bibliotecznych, zajęć z psychologiem, pedagogiem, logopedą, nauczycielem terapii pedagogicznej, pielęgniarką szkolną; zabawy tematyczne, zabawy kierowane, odgrywanie ról, karty pracy, wycieczki do zakładów pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, konkursy, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia wyrównawcze w ciągu roku szkolnego, wg planu lekcji, planu zajęć świetlicy szkolnej, zajęć dodatkowych zajęć ze specjalistami nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel terapii pedagogicznej, nauczyciele świetlicy, pielęgniarka szkolna przedstawiciele zawodów, zakłady pracy, rodzice uczniów
Klasy IV-VI

Działania wynikające z treści programowych - poświęcone danym zagadnieniom, realizowane podczas zajęć lekcyjnych przedmiotowych w klasach IV- VI, działania, realizowane podczas godzin wychowawczych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, podczas zajęć z psychologiem, pedagogiem, logopedą, nauczycielem terapii pedagogicznej, bibliotekarzem, pielęgniarką;

testy, ankiety, kwestionariusze, ćwiczenia zawodoznawcze, odgrywanie ról zawodowych, spotkania z przedstawicielami zawodów, wycieczki zawodoznawcze, konkursy

w ciągu roku szkolnego, wg planu lekcji, planu zajęć świetlicy szkolnej, zajęć dodatkowych, zajęć ze specjalistami nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas, pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel terapii pedagogicznej, nauczyciele świetlicy, pielęgniarka szkolna przedstawiciele zawodów, zakłady pracy Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Mapa Karier
Klasy VII-VIII

Realizacja zajęć doradztwa zawodowego;

Realizacja treści programowych podczas zajęć przedmiotowych, na godzinie wychowawczej, podczas zajęć z psychologiem, pedagogiem,

nauczycielem bibliotekarzem,

nauczycielem terapii pedagogicznej,

pielęgniarką;

Praca indywidualna i grupowa podczas zajęć doradczych; ankiety,

testy, kwestionariusze predyspozycji

zawodowych, filmy, przewodniki po

zawodach, informatory o szkołach, ćwiczenia zawodoznawcze dla

uczniów;

Ankiety i ćwiczenia dla rodziców uczniów;

informacja edukacyjno -zawodowa dla uczniów i rodziców;

Spotkania z rodzicami podczas zebrań i dni otwartych;

Zebranie dla rodziców uczniów klas VIII dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Spotkania z przedstawicielami zawodów

Spotkania z absolwentami szkoły

zajęcia dla klas VII i VIII prowadzone w cyklach:    1 godzina przez 10 tygodni

cały rok

cały rok

cały rok

wg kalendarza zebrań z rodzicami

wrzesień

kwiecień

cały rok

cały rok

nauczyciel przedmiotu - doradztwo zawodowe,

nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel terapii pedagogicznej , pielęgniarka szkolna

doradca zawodowy, pedagog, psycholog

doradca zawodowy, pedagog, psycholog

doradca zawodowy, pedagog, psycholog

wychowawcy klas

wychowawcy klas, doradca zawodowy, pedagog, psycholog

wychowawcy, doradca zawodowy

Szkoły średnie

zakłady pracy,

ORE,

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,

OHP,

Warszawski

System Doradztwa Zawodowego;

Rodzice uczniów, Mapa Karier


 

 

 

 

 


 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/20 

Uczniowie klas VII i VIII,

właśnie minął tydzień Waszej nauki w systemie zdalnym. Napiszcie proszę do mnie w jakich zawodach moglibyście wykorzystać zdobytą przez ten czas wiedzę?

 

Zachęcam też do odwiedzenia strony www.mapakarier.pl i przysłania do mnie krótkich recenzjina temat tego, co tam znaleźliście; co się podobało, a co nie i dlaczego; czy łatwo korzystać z tej strony?

Wiadomości przysyłajcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Pozdrawiam Edyta Boguszewska


 

 

Doradztwo zawodowe – przydatne adresy

 1. CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.cke.gov.pl

Egzamin ósmoklasisty

zakładki – o egzaminie

podstawa programowa przedmiotów J. polski, matematyka. j obcy nowożytny

informatory

arkusze

harmonogram, dostosowania

 1. MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – plakaty, prezentacja – harmonogram, zasady, punktacja,....

 1. Kuratorium Oświaty w Warszawie

www.kuratorium.waw.pl

Punkt konsultacyjny

 1. Biuro Edukacji m.st. Warszawy

www.edukacja.warszawa.pl

wykaz szkół ponadpodstawowych

 

Inne – ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji, OHP – Ochotnicze Hufce Pracy, poradnie psychologiczno – pedagogiczne – poradnictwoi informacja zawodowa dla młodzieży

 

E – zamek, mapa karier, bliżej rynku pracy, perspektywy, wasza edukacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM

DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

w Szkole Podstawowej nr 310

im. Michała Byliny

w Warszawie

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59)

Art. 1.

System oświaty zapewnia w szczególności:

19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Art. 109. l

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

ust. 6.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły

podstawowej, branżowej szkoły l stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum.

ust. 7.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze

kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć prowadzonych w ramach

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Art. 47.1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

4)treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach (cku, ckp, oddiz) oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach (cku, ckp, oddiz), uwzględniając rolę doradztwa zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych /.../"

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. póz. 60):

Art. 292.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczonydo użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz

możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. Ramowy plan nauczania w 8-letniej szkole podstawowej (zał. nr l stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018)".

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. póz. 1943) Zapisy ustawowe dotyczące doradztwa zawodowego.

 

 

ZAŁOŻENIA WSDZ:

 

 • Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.

 

 • Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz czynniki środowiskowe. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu

 

 • WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną)

 

 • Działania w ramach WSDZ mają charakter planowy.

 

 

 

CELE OGÓLNE WSDZ:

 

 • Przygotowanie młodzieży do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno zawodowych, wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz do roli pracownika na współczesnym rynku pracy

 

 • Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie

 

 • Kształtowanie proaktywnych postaw we współczesnym świecie

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE WSDZ:

 Uczniowie:

 • poznanie przez uczniów podstawowych terminów związanych z pracą, zawodem, czynnościami zawodowymi, nauka autoprezentacji, pracy w zespole

 • zdobywanie informacji na temat interesujących zawodów

 • rozwijanie wyobraźni w stawianiu sobie celów na przyszłość

 • określanie swoich zawodowych marzeń, ocenianie swoich celów i możliwości

 • praca nad lepszym zrozumieniem swojej roli w przyszłości

 • zastanawianie się nad zmianami zachodzącymi w swoim charakterze

 • przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,

 • rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,

 • kształcenie nawyków planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,

 • kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości,

 • kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

 • poznawanie osobowości,

 • autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,

 • rozwijanie umiejętności samoobserwacji, poznawania siebie i nazywania swoich mocnych stron

 • uświadomienie uczniom ich własnych zasobów

 • rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości

 • uświadomienie roli zainteresowań i cech charakteru w wyborze przyszłego zawodu

 • konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,

 • grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły,

 • poznanie "świata zawodów" (m.in. zadań i czynności, środowiska pracy,  przeciwwskazań i wymagań zawodów),

 • poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach

 

Nauczyciele:

 • diagnozowanie potrzeb i zasobów uczniów

 • wsparcie rodziców i uczniów w procesie doradczym i informacyjnym

 • rozwijanie talentów uczniów i ich zainteresowań

 

Rodzice:

 • wsparcie dzieci w wyborze edukacyjno – zawodowym

 • dostarczanie informacji o możliwościach dziecka

 

 

ADRESACI:

 

 • Uczniowie

 

 • Nauczyciele

 

 • Rodzice

 

 • Środowisko lokalne

 

 • Instytucje wspierające WSDZ

 

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

 

 • Dyrektor szkoły - mgr Jacek Strzyżewski,

 

 • Nauczyciel doradztwa zawodowego - mgr Anna Nieborek,

 

 • pedagog szkolny – mgr Magdalena Żurawska

 

 

Osoby współodpowiedzialne:

nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel bibliotekarz, pielęgniarka szkolna, przedstawiciele poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 18 w Warszawie ul. Koncertowa 4

 

 

TREŚCI I CZAS REALIZACJI PROGRAMU:

 

Czas:

Realizacja programu w roku szkolnym 2017/2018

Realizacja zajęć dla klas VII – po 10 godzin dla klasy VIIa, VIIb, VIIc - zgodnie z planem lekcji

 

Treści:

 • Treści doradczo – edukacyjne i zawodoznawcze w programie nauczania -eksponowanie treści z zakresu doradztwa zawodowego podczas realizacji zadań przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, itp.

 • Treści przewidziane w programie nauczania przedmiotu „Doradztwo zawodowe”:

 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe – podstawowe pojęcia, zadania, cele i efekty prowadzonych zajęć

 • Człowiek w różnych rolach społecznych – człowiek jako uczeń. Rola i zadania ucznia, schemat systemu edukacji w Polsce, ścieżki kształcenia, informacja edukacyjna, sposoby zdobywania informacji o dostępnych szkołach, sylwetka absolwenta szkoły, kształcenie ustawiczne

 • Człowiek w różnych rolach społecznych – człowiek jako pracownik. Rola i zadania pracownika, praca jako wartość, motywy podejmowania zatrudnienia, rodzaje pracy, współczesny rynek pracy

 • Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy – cechy, umiejętności dobrego pracownika, praca indywidualna, praca w zespole

 • Świat zawodów – podział zawodów, dziedziny zawodowe, specjalizacje, zawody przyszłości, zawody schyłkowe

 • Predyspozycje zawodowe, moje mocne i słabe strony, autoprezentacja, czynniki gwarantujące trafny wybór zawodu

 

METODY I FORMY PRACY DORADCZEJ:

 • lekcje przedmiotowe z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII     

 • lekcje wychowawcze,

 • lekcje biblioteczne

 • wycieczki zawodoznawcze,

 • koła zainteresowań,

 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

 • konsultacje indywidualne

 • filmy,

 • testy, ankiety

 

 

WSPÓŁPRACA:

 

Współpraca szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego ze środowiskiem lokalnym i instytucjami, m. in:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 18 w Warszawie

 • Biuro Edukacji m.st. Warszawy

 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń - WCIES

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE

 • Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

 • Szkoły ponadpodstawowe z terenu Warszawy i okolic

 • Uczelnie wyższe

 • Biura |Karier

 • Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

PRZEWIDYWANE REZULTATY:

 

W wyniku realizacji działań zawartych w niniejszym dokumencie przewiduje się następujące efekty:

 • Uczeń jest świadomy zmian na współczesnym rynku edukacyjno – zawodowym i rynku pracy, orientuje się w świecie zawodów, zna wymagania współczesnego rynku pracy, dostrzega rolę kształcenia ustawicznego, przygotowany jest do zmian w kontekście planowania kariery

 

 • Uczeń potrafi określić swoje mocne i słabe strony

 

 • Rodzice uczniów orientują się w możliwych formach pomocy w zakresie wyborów edukacyjno – zawodowych

 

 

EWALUACJA:

 

 • Ankiety

 

 • Indywidualne rozmowy

 

 

Załączniki:

Program Doradztwa zawodowego

Scenariusze zajęć

 

GŁÓWNE ZADANIA PRZEWIDZIANE

 

DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO:

Poradnictwo zawodowe

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. (por.: Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy. (1996) Wyd. KUP. s. 4, maszynopis) 

Orientacja zawodowa

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.(por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkachreformy edukacji (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego. Nr 2/11. s. 29) 

 

Doradztwo zawodowe

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.(por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkachreformy edukacji, (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr 2/11. s. 29 )

 

 

 

Doradca zawodowy

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej. 

 

Informacja zawodowa

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.(por.: K. Lelińska: Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych. (1985). WSiP. s. 35)

Informacja edukacyjna

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem. (opr. G. Sołtysińska)

 

Zawód

Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie. (por.: J. Szczepański: Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową. Socjologia zawodów. (1965) KiW.)

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.

 

OBSZARY DZIAŁANIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 310

 

Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego obejmuje następujące obszary działania:

 • pracę z nauczycielami (Radą Pedagogiczną),

 • pracę z uczniami,

 • pracę z rodzicami.

 

WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • badanie (diagnozę) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole,

 • zajęcia grupowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania kariery zawodowej,

 • zajęcia grupowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji edukacyjno - zawodowych,

 • gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o szkołach gimnazjalnych, średnich i wyższych, informacje o zawodach) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych,

 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

 • udział uczniów w  targach/giełdach edukacyjnych,

 • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;

 • kształtowanie umiejętności świadomego wyboru szkoły.

 

Formy adresowane do uczniów:

-         zajęcia warsztatowe       

- lekcje wychowawcze,

-         wycieczki do zakładów pracy,

-         rozmowy doradcze,

-         spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

-         udział w giełdzie edukacyjnej,

-         praca z Internetem,

-         praca z Informatorami: o szkołach gimnazjalnych, średnich, wyższych
- udostępnianie literatury z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego

WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 • prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów;

 • zajęcia informacyjne - służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci;

 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły;

 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na poziomie szkół ponadpodstawowych;

Formy adresowane do rodziców:

-         prezentacje i prelekcje,

-         udostępnianie bazy danych i literatury z zakresu poradnictwa zawodowego,

-         indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym

 

WSDZ w ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,

 • określenie priorytetów dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki,

 • tworzenie szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

 • zapoznawanie się z zawodami przyszłości na rynku krajowym i unijnym,

 • włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej m.in.: poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), innych poradni specjalistycznych.

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły;

 • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

GŁÓWNE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI

 

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Realizator

Uczestnicy

Termin

1.

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z programem szkolnego doradztwa zawodowego i potrzebą działań doradczych

prelekcja, prezentacja

Koordynator Szkolnego doradztwa zawodowego

Koordynator Szkolnego doradztwa zawodowego

Rada Pedagogiczna

wrzesień

2.

Zapoznanie rodziców z programem, formami pomocy doradczej, spotkanie informacyjne/ informacje pisemne dla rodziców klas szóstych

prelekcja, informacje na stronie Internetowej szkoły, informacje pisemne dla rodziców

Koordynator

Koordynator, wychowawcy klas

Rodzice

według zapotrzebowania

4.

Warsztaty, spotkania doradcze, konsultacje indywidualne

program „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”

Koordynator

Koordynator

uczniowie klas szóstych

listopad/maj –

5.

Jakie znasz zawody?”, „Mój wymarzony zawód”, itp.

prace plastyczne – technika dowolna

Koordynator, nauczyciel plastyki, techniki

Wychowawcy klas, nauczyciel plastyki, techniki

chętni uczniowie

cały rok

 

6.

Zawody w wierszu i w piosence

Wiersze i piosenki o zawodach – wyszukanie w dostępnych źródłach, stworzone samodzielnie

Koordynator, pedagog szkolny

Koordynator, pedagog szkolny, Wychowawcy klas I – VI, nauczyciel bibliotekarz

chętni uczniowie

cały rok

7.

Poznajemy zawody – zawodowe gry i zabawy”,

Poznajemy siebie”

gry, zabawy, kolorowanki tematyczne, ćwiczenia

Koordynator

Koordynator, pedagog szkolny

uczniowie

cały rok

8.

Treści zawodowe w programie nauczania

eksponowanie treści z zakresu doradztwa zawodowego podczas realizacji zadań przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, itp., wycieczki

dyrekcja szkoły

Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele klas I-III, nauczyciel bibliotekarz, pedagog, psycholog szkolny, wychowawcy świetlicy szkolnej

uczniowie

cały rok

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny