W uzasadnionych przypadkach, zgodnie ze Statutem Szkoły paragraf 52 „Tryb uzyskania oceny zachowania wyższej niż przewidywana” uczniowie mają możliwość wystąpić do wychowawcy klasy z wnioskiem o uzyskanie oceny zachowania wyższej niż przewidywana.

W tym celu należy:

- pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły,

- wypełnić i podpisać wniosek,

- odesłać wychowawcy w formie elektronicznej kanałem ustalonym wychowawcą wraz ze zdjęciem lub skanem wniosku podpisanego przez ucznia i rodzica.

Wniosek ma zawierać:

1. uzasadnienie ubiegania się o uzyskanie oceny zachowania wyższej niż przewidywana: uczeń ma napisać, co według niego uzasadnia jego wniosek,

2. opracowanie przez ucznia propozycji realizacji projektu w roku szkolnym 2020/2021 na terenie SP 310, a obejmującego jedną z poniższych kategorii:

- samopomoc uczniowska (jak można wesprzeć uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc innych uczniów),

- Szkolne Koło Wolontariatu (pomysły do realizacji w ramach działalności koła wspierania słabszych i uboższych wokół nas),

- promowanie pozytywnej postawy społecznej (rozwijanie postawy szacunku, akceptacji, zrozumienia, pozytywnej komunikacji, inaczej prewencja przemocy rówieśniczej w różnych jej przejawach),

- promowanie postawy ekologicznej (szacunku dla otaczającego nas świata przyrody i zwierząt oraz zasobów naturalnych),

- rozwijanie społecznego i kulturalnego naszej szkoły (propozycje obchodzenia i upamiętniania istniejących już w kalendarzu szkolnym lub nowych okoliczności, dni historycznych, kulturalnych, społecznych),

3. podpis ucznia i rodzica.

Składając wniosek, uczeń deklaruje aktywny udział w realizacji opracowanego przez siebie projektu w kolejnym roku szkolnym.

W przypadku realizacji projektu, absolwent SP 310 zostanie zaproszony do współpracy – forma będzie ustalona z absolwentem w kolejnym roku szkolnym przez koordynatora realizacji danego projektu.

 

Do pobrania:

Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny