TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ

NIŻ PRZEWIDYWANA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

Zgodnie z § 50 ust.5:

„Uczeń, który otrzymał propozycję rocznej oceny z zajęć edukacyjnych niezgodną z jego oczekiwaniami, ma możliwość uzyskania wyższej oceny, jeżeli spełni następujące warunki:

1) w ciągu pięciu dni od otrzymania propozycji oceny zgłosi nauczycielowi przedmiotu chęć poprawy oceny i złoży u niego pisemną prośbę (podpisaną przez ucznia i rodzica) o umożliwienie poprawy oceny z danych zajęć edukacyjnych;

2) nauczyciel zawiera z uczniem kontrakt, który uwzględnia:

a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej;

b) termin podwyższenia;

c) możliwość  rezygnacji ucznia  z deklarowanej  w kontrakcie chęci uzyskania  oceny rocznej wyższej niż przewidywana;

3) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych kończy się na 5 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej w danym roku szkolnym;

4) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do tygodnia po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.”

 

Kontrakt dotyczący

uzyskania oceny rocznej

wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych

 

Instrukcja:

  1. Pobieramy kontrakt.

  2. Wypełniamy w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu ( formy poprawy przewidywanej oceny rocznej).

  3. Podpisujemy (uczeń i rodzic).

  4. Przesyłamy drogą elektroniczną kontrakt do nauczyciela danego przedmiotu.

  5. Czas na wywiązanie się z kontraktu ( termin poprawy przewidywanej oceny rocznej) upływa 5 czerwca 2020 roku.

  6. W przypadku rezygnacji z chęci poprawy przewidywanej oceny rocznej w celu uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana, uczniowie są zobowiązani wypełnić rezygnację i przesłać ją do nauczyciela danego przedmiotu do 5 czerwca 2020 roku.

 

Do pobrania:

 

  1. "Kontrakt dotyczący uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana”

  2. "Oświadczenie ucznia dotyczące rezygnacji z deklarowanej w kontrakcie chęci uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana"

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny