DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa nr 310 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp310.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.11.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany.

Data sporządzenia DEKLARACJI i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 30 marca 2021 r. DEKLARACJĘ sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa: Jacek Strzyżewski

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

numer telefonu: 22 6412488

 

Procedura wnioskowo –skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądnie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądnie. Informuje również kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej albo elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła Podstawowa nr 310 w Warszawie mieści się przy ulicy Hawajskiej 7.

  • Szkoła nie posiada parkingu.

  • Przed głównym wejściem do szkoły znajduje się pochylnia dla wózków inwalidzkich.

  • Po prawej stronie drzwi jest dzwonek, znajduje się na wysokości 1.30 m. Drzwi otwiera osoba do tego upoważniona, interesant zostanie odpowiednio pokierowany.

  • W nowej części szkoły znajduje się winda, stara część budynku jest niedostępna architektonicznie.

  • Posiadamy toaletę dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i tłumacza online.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille′ a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  • Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

 

   

   plan lekcji1  dzwonek  kalendarz

   

Wolontariat  

skw2

   

Certyfikaty i programy  

 logo ogarnij

szkola z pomyslem

20161025 120343 576x1024

 

wf z klasa

   

Gazetka szkolna  

anafora

   

 indywidualni3

 

   

Ważne strony

 

         
           
anikar   kasisi  rr  bip  

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny